Taisyklės


1. SUTARTINIAI SANTYKIAI


1.1. Šios naudojimo taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato jūsų, privataus (fizinio arba juridinio) asmens, esančio bet kurioje pasaulio šalyje, prieigą prie svetainės, turinio ir paslaugų (toliau - Paslaugos), kurias teikia „MIKUS“, uždaroji akcinė bendrovė, įsteigta Lietuvoje, turinti buveinę adresu Linkmenų g. 15, įregistruota VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre numeriu 302500979 (toliau - CargoGet), arba naudojimąsi Paslaugomis.

1.2. PRIEŠ PASIEKDAMI AR PRADĖDAMI NAUDOTIS PASLAUGOMIS, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS TAISYKLES.

1.3. Pasiekdami Paslaugas ir jomis naudodamiesi jūs sutinkate laikytis šių Taisyklių, kurios nustato sutartinius santykius tarp jūsų ir CargoGet. Jei jūs nesutinkate su šiomis Taisyklėmis, negalite pasiekti Paslaugų ar jomis naudotis.

1.4. Šios Taisyklės vienareikšmiškai pakeičia bet kokias ankstesnes su jumis sudarytas sutartis ar susitarimus. CargoGet gali bet kada ir dėl bet kokios priežasties nedelsiant panaikinti šias Taisykles ar bet kurias su jumis susijusias Paslaugas arba apskritai nustoti teikti ar uždrausti prieigą prie Paslaugų ar bet kurios jų dalies. Arba be jūsų atskiro sutikimo keisti bet kokias šių Taisyklių nuostatas.

1.5.  CargoGet tam tikrais atvejais gali pakeisti Taisykles, susijusias su Paslaugomis. Pakeitimai įsigalioja CargoGet paskelbus tokias atnaujintas Taisykles šioje vietoje arba atnaujintas politikos nuostatas, arba papildomas nuostatas, taikomas atitinkamoms Paslaugoms. Jei paskelbus tokius pakeitimus jūs toliau pasiekiate Paslaugas ar naudojatės jomis, tai reiškia, kad jūs sutinkate laikytis pakeistų Taisyklių.

1.6. Su Paslaugomis susijusi asmeninė informacija renkama ir naudojama laikantis CargoGet privatumo politikos.


2. PASLAUGOS IR PAGRINDINĖS AUKCIONO VYKDYMO NUOSTATOS


2.1. Paslaugos apima CargoGet internetinėje svetainėje www.CargoGet.lt (toliau – Svetainė) esančią technologinę platformą, kuri suteikia galimybę svetainėje registruotiems nepriklausomiems užsakovams (fiziniams arba juridiniams asmenims), kurie siekia įsigyti krovinių vežimo paslaugas (toliau – Užsakovas), aukciono būdu gauti vežimo paslaugų pasiūlymus iš svetainėje registruotų nepriklausomų vežėjų (įskaitant bet neapsiribojant pervežimo ir logistikos įmones) (toliau – Vežėjas) (toliau Užsakovas ir Vežėjas kartu – Naudotojas), o Vežėjams siūlyti vežimo paslaugas Užsakovams. 

2.2. Kitos sąvokos:

2.2.1. Krovinys – įvairaus tipo/rūšies supakuotos prekės, produktai ar medžiagos, skirtos transportavimui ir/ar paletės, konteineriai.

2.2.2. Užsakymas – Užsakovo Svetainėje pateiktas ir patvirtintas Krovinio užsakymas kaip tai numatyta Taisyklių 2.4.

2.3. JŪS ŽINOTE IR SUPRANTATE, KAD CARGOGET NETEIKIA TRANSPORTO AR LOGISTIKOS PASLAUGŲ IR NEVEIKIA KAIP VEŽĖJAS IR KAD VISAS TRANSPORTO AR LOGISTIKOS PASLAUGAS TEIKIA NEPRIKLAUSOMOS TREČIOSIOS ŠALYS, KURIOS NĖRA ĮDARBINTOS CARGOGET AR KITAIS SANTYKIAIS SUSIJUSIOS SU CARGOGET.

2.4. Užsakovas, norėdamas pateikti Krovinio Užsakymą, Svetainės puslapyje “Krovinio užsakymas” suveda visus privalomus duomenis/informaciją apie Krovinį, jo vežimo, pristatymo ypatybes, taip pat aukciono trukmę. Užsakovas yra visiškai atsakingas už įvestų duomenų teisingumą. Aukciono metu ir 1 valandą po aukciono pabaigos Užsakovas turi teisę priimti Vežėjų/Vežėjo pasiūlytas Krovinio vežimo kainas arba nepriimti. 

2.5. Vežėjas turi teisę aukciono metu teikti pasiūlymus Užsakovo pateiktiems Krovinio Užsakymams. Jeigu Vežėjas pateikia pasiūlymą ir Užsakovas priima šį pasiūlymą, Vežėjas nebegali atsisakyti pasiūlymo ir jis yra privalomas įsipareigojimas Vežėjui ir Užsakovui. Vežėjas aukciono metu gali atšaukti Užsakovo nepriimtą pasiūlymą. Vežėjas teikdamas pasiūlymą Užsakymui turi įvesti visą reikalingą informaciją. Vežėjas visiškai atsako už įvestų duomenų teisingumą. Vežėjas teikdamas pasiūlymą privalo nurodyti kainą į kurią įskaičiuotos visos su Krovinio Užsakymo įvykdymu susijusios išlaidos, įskaitant ir PVM mokestį, jeigu jis taikomas. 

2.6. Tuo atveju, jeigu po 5 įvykusių aukcionų, kuriuose kiekviename iš jų buvo pateikti ne mažiau kaip 3 kainų pasiūlymai, Užsakovas nepriėmė nė vienos Vežėjų pasiūlytos kainos, Užsakovas gali būti suspenduojamas iki 15 dienų arba šalinamas iš Svetainės.


3. APRIBOJIMAI


3.1. Jūs negalite: i) pašalinti jokių pranešimų apie autoriaus teises, prekės ženklą ar kitas nuosavybės teises iš jokios Paslaugų dalies; ii) atgaminti, modifikuoti, kurti išvestinius darbus, platinti, licencijuoti, nuomoti, parduoti, perparduoti, perleisti, viešai demonstruoti, viešai atlikti, perduoti, transliuoti ar naudoti Paslaugas, išskyrus kai tiesiogiai leidžiama CargoGet; iii) susieti, dubliuoti ar kadruoti jokios Paslaugų dalies; iv) paleisti jokių programų ar skriptų, siekdami iškarpyti, indeksuoti, ištirti ar kitaip gauti duomenis iš kokios nors Paslaugų dalies ar pernelyg apkrauti ar kliudyti kokioms nors Paslaugų operacijoms ir (arba) funkcijoms; arba v) siekti gauti neleistiną prieigą prie Paslaugų, su jomis susijusių sistemų ar tinklų arba bandyti jiems pakenkti.


4. JŪSŲ NAUDOJIMASIS PASLAUGOMIS


4.1. Kad galėtumėte naudotis paslaugų suteikiamomis galimybėmis, jūs turite užsiregistruoti ir turėti aktyvią asmeninę Paslaugų naudotojo paskyrą (toliau – Paskyra).

4.2. Jeigu esate fizinis asmuo, turite būti sulaukę mažiausiai 18 metų arba jūsų valstybėje taikomo pilnametystės amžiaus (jei kitoks nei 18 metų), kad gautumėte Paskyrą. Jeigu esate juridinio asmens atstovas, registruodamiesi patvirtinate, kad turite teisę ir įgaliojimus atstovauti ir sudaryti sandorius juridinio asmens vardu.

4.3. Registracijai Paskyrai gauti reikės pateikti CargoGet tam tikrą asmeninę informaciją, pvz., reikės nurodyti vardą, adresą, mobiliojo telefono numerį ir amžių), Vežėjui reikės pateikti Europos Bendrijos Licencijos ir CMR draudimo kopijas. Jūs sutinkate Paskyroje palaikyti tikslią, išsamią ir naujausią informaciją. Tikslios, išsamios ir naujausios informacijos nepalaikymas, įskaitant netinkamo arba negaliojančio mokėjimo būdo nurodymą, gali baigtis jūsų negalėjimu pasiekti Paslaugų ir jomis naudotis arba CargoGet su jumis sudarytos sutarties nutraukimu. Jūs esate atsakingi už bet kokią veiklą, kuri vyksta jūsų Paskyroje, ir sutinkate visais atvejais išlaikyti savo Paskyros saugumą bei Paskyros naudotojo vardo ir slaptažodžio slaptumą. Galite turėti tik vieną Paskyrą, nebent CargoGet raštiškai leidžia kitaip. 

4.4. Paslaugomis negali naudotis jaunesni nei 18 m. asmenys. Negalite leisti trečiosioms šalims naudotis jūsų Paskyra ir negalite leisti asmenims, neturintiems 18 metų, naudotis paslaugomis, kurias teikia Trečiosios šalys paslaugų teikėjai. Negalite priskirti ar kitaip perduoti savo Paskyros jokiam kitam asmeniui ar subjektui. Naudodamiesi Paslaugomis jūs sutinkate laikytis visų taikytinų teisės aktų ir galite naudotis Paslaugomis tik teisėtais tikslais (pvz., negalima vežti neteisėtų arba pavojingų medžiagų). Tam tikrai atvejais jūsų gali būti paprašyta patvirtinti savo tapatybę, kad galėtumėte pasiekti Paslaugas ir jomis naudotis, ir jūs sutinkate, kad jums gali būti uždrausta pasiekti Paslaugas arba jomis naudotis, jei atsisakysite pateikti savo tapatybės įrodymą. Visais atvejais jūs atsakote ir prisiimate visą atsakomybę už jūsų paskyroje jūsų ar trečiųjų asmenų atliktus veiksmus.  

4.5. Sukurdami Paskyrą jūs sutinkate, kad įprastai naudojantis Paslaugomis jums gali būti siunčiamos informacinės teksto žinutės (SMS), taip pat el. laiškai. Galite bet kuriuo metu atsisakyti gauti teksto žinutes (SMS) ir el. laiškus iš CargoGet, išsiųsdami el. laišką adresu CargoGet ir jame nurodydami, kad daugiau nebenorite gauti tokių žinučių, ir nurodydami mobiliojo įrenginio ar el. pašto adresą, į kurį buvo siunčiamos žinutės, telefono numerį. Jūs suprantate, kad atsisakymas gauti teksto žinutes (SMS) gali turėti įtakos jūsų naudojimuisi Paslaugomis.


5. REITINGAVIMAS


5.1. Vežėjui įvykdžius Krovinio Užsakymą (Svetainėje pakeitus Krovinio Užsakymo statusą į “Krovinys iškrautas”) Užsakovas atsižvelgiant į Krovinio Užsakymo vykdymo patirtį gali įvertinti Vežėją, o Vežėjas Užsakovą. Užsakovas gali įvertinti Vežėją pagal šiuos kriterijus (i) komunikacija; (ii) punktualumas; (iii) kokybė. Vežėjas gali įvertinti Užsakovą pagal šiuos kriterijus (i) komunikacija; (ii) mokumas; (iii) kokybė. Naudotojui iš visų pateiktų įvertinimų išvedant aritmetinį vidurkį yra apskaičiuojamas bendras įvertinimas (toliau – Reitingas). Reitingavimui naudojama penkiabalė sistema (penkių žvaigždučių), kur 1 žvaigždutė – reiškia labai blogai, 2 - blogiau nei vidutiniškai, 3 – vidutiniškai, 4 – geriau nei vidutiniškai, 5 labai gerai.

5.2. Užsakovo Reitingas pateikiamas prie Krovinio Užsakymo aprašymo. Vežėjo Reitingas pateikiamas prie pasiūlymų Krovinio Užsakymui. Reitingas skirtas tam, jog Svetainės Naudotojai galėtų įvertinti Vežėjų ir/ar Užsakovų patikimumą, teikiamų paslaugų kokybę. CargoGet neįtakoja Reitingų, taip pat neprisiima jokios atsakomybės dėl Reitingo teisingumo ar lūkesčių nepasiteisinimo.


6. NAUDOTOJO PATEIKIAMAS TURINYS


6.1. CargoGet gali savo išimtine nuožiūra tam tikrais atvejais leisti jums pateikti, įkelti, paskelbti ar kitaip padaryti prieinamą CargoGet teksto, garso ir/arba vaizdo turinį ir informaciją, įskaitant komentarus ir atsiliepimus, susijusius su Paslaugomis (toliau – Turinys).

6.2. Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad: i) jūs esate vienintelis ir išskirtinis viso Naudotojo Turinio savininkas arba turite visas teises, licencijas, sutikimus ir atsisakymus ir ii) nei Naudotojo Turinys, nei jo pateikimas, įkėlimas, paskelbimas ar tokio Naudotojo Turinio padarymas prieinamu kitokiu būdu, nei CargoGet naudojimasis Naudotojo Turiniu, kaip nustatyta šiose Taisyklėse, niekaip nepažeis trečiosios šalies intelektinės nuosavybės ar nuosavybės teisių, viešumo arba privatumo teisių ir nepažeis jokių taikytinų teisės aktų ar nuostatų.

6.3. Jūs patvirtinate, kad neteiksite Naudotojo Turinio, kuris yra įžeidžiantis, šmeižiančio pobūdžio, kurstantis neapykantą, nešvankus, pornografinis, neteisėtas ar kitaip užgaulus, kaip apibrėžia CargoGet išimtine savo nuožiūra, neatsižvelgiant į tai, ar toks turinys saugomas teisės aktų. Taip pat įsipareigojate neteikti Turinio, kuris pažeidžia teisės aktų reikalavimus, Turinio, skirto pasiekti neteisėtiems ar nesąžiningiems tikslams ar padariniams sukelti, reklaminio Turinio. CargoGet gali, bet neprivalo peržiūrėti, stebėti ar pašalinti Naudotojo Turinį savo išimtine nuožiūra bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties jūsų apie tai neįspėjus.

6.4. Jūs turite pasirūpinti prieiga prie duomenų tinklo, reikalingo naudotis Paslaugomis. Jūs esate atsakingi už suderinamos įrangos ar įrenginių, reikalingų norint pasiekti Paslaugas ir jomis naudotis, įsigijimą ir atnaujinimą ir Paslaugų atnaujinimą. CargoGet negarantuoja, kad Paslaugos ar bet kuri jų dalis veiks tam tikroje įrangoje ar įrenginyje. Be to, naudojantis Paslaugomis gali kilti trikčių ar vėlavimų, būdingų naudojantis internetu ir elektroninėmis ryšių priemonėmis.

6.5. Iki aukciono pabaigos Krovinio Užsakymo puslapyje Vežėjai gali pateikti klausimus Užsakovui, o Užsakovas į juos atsakyti. Visi klausimai ir atsakymai matomi viešai. Vežėjai ir Užsakovai negali klausimuose ir atsakymuose teikti kontaktinės informacijos, kuri identifikuotų fizinį ar juridinį asmenį (telefono numerio, įmonės pavadinimo, kitų duomenų). UŽ ŠIOS PAREIGOS PAŽEIDIMĄ TAIKOMA €100 BAUDA IR/ARBA LAIKINAS SUSPENDAVIMAS IR/AR PAŠALINIMAS IŠ SVETAINĖS.

6.6. Jei per 3 mėn. Užsakovas ar Vežėjas nesudaro ar atsisako sudaryti sutartį su Užsakovu ar aukcioną laimėjusiu Vežėju, CargoGet turi teisę įspėti, suspenduoti arba šalinti Naudotoją iš sistemos. UŽ ŠIOS PAREIGOS PAŽEIDIMĄ TAIKOMA €50 BAUDA IR/ARBA LAIKINAS SUSPENDAVIMAS IR/AR PAŠALINIMAS IŠ SVETAINĖS.


7. MOKĖJIMAI


7.1. Jūs suprantate, kad naudojantis Paslaugomis gali būti taikomi mokesčiai už paslaugas  (toliau - Mokesčiai). Jūsų sumokėti Mokesčiai yra galutiniai ir negrąžinami, nebent CargoGet nustatė kitaip.

7.2. Santykiuose tarp jūsų ir CargoGet, CargoGet pasilieka teisę bet kuriuo metu savo išimtine nuožiūra nustatyti, panaikinti ir/arba peržiūrėti Mokesčius už kai kurias arba visas paslaugas, įsigytas naudojantis Paslaugomis.


8. ATSISAKYMAS, ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS, LAIDAVIMAS


8.1. PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“ IR „KAI PASIEKIAMOS“. CARGOGET ATSISAKO VISŲ PAREIŠKIMŲ IR GARANTIJŲ, AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, NUMANOMŲ ARBA NUSTATYTŲ ĮSTATYMAIS AR KITAIS TEISĖS AKTAIS, AIŠKIAI NENURODYTŲ ŠIOSE TAISYKLĖSE, ĮSKAITANT NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR PAŽEIDIMO NEBUVIMO. BE TO, CARGOGET NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ, PATVIRTINIMŲ AR GARANTIJŲ, SUSIJUSIŲ SU PASLAUGŲ AR BET KOKIŲ PASLAUGŲ AR PREKIŲ, UŽSAKYTŲ NAUDOJANTIS PASLAUGOMIS, PATIKIMUMU, SAVALAIKIŠKUMU, KOKYBE, TINKAMUMU AR PASIEKIAMUMU, ARBA KAD PASLAUGOS BUS NEPERTRAUKIAMOS ARBA BE KLAIDŲ.

8.2. CARGOGET NETEIKIA GARANTIJŲ DĖL TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJŲ KOKYBĖS, TINKAMUMO, SAUGUMO AR JŲ KOMPETENCIJOS. JŪS SUTINKATE, KAD VISĄ RIZIKĄ, SUSIJUSIĄ SU NAUDOJIMUSI PASLAUGOMIS IR BET KOKIA SU JOMIS SUSIJUSIA UŽSAKYTA PASLAUGA ARBA PREKE, PRISIIMATE TIK JŪS, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIA TAIKYTINI TEISĖS AKTAI.

8.3. CARGOGET NEATSAKO UŽ NETIESIOGINIUS, PAPILDOMUS, SPECIALIUOSIUS, PAVYZDINIUS AR BAUDINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT PRARASTĄ PELNĄ, PRARASTUS DUOMENIS, ASMENS SUŽALOJIMĄ AR NUOSAVYBĖS SUGADINIMĄ, SUSIJUSIUS SU AR KILUSIUS DĖL BET KOKIO NAUDOJIMOSI PASLAUGOMIS, NET JEI CARGOGET BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. CARGOGET NEATSAKO UŽ JOKIUS NUOSTOLIUS, ĮSIPAREIGOJIMUS AR NUOSTOLIUS, KYLANČIUS IŠ: I) JŪSŲ NAUDOJIMOSI PASLAUGOMIS, PASIKLIOVIMO PASLAUGOMIS ARBA NEGALĖJIMO PASIEKTI PASLAUGŲ AR JOMIS NAUDOTIS; II) BET KOKIŲ OPERACIJŲ ARBA SANTYKIŲ TARP JŪSŲ IR TREČIOSIOS ŠALIES, NET JEI CARGOGET BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. CARGOGET NEATSAKO UŽ VĖLAVIMĄ AR ATLIKIMO KLAIDAS, JEI TAI SUSIJĘ SU PRIEŽASTIMIS, KURIŲ CARGOGET NEGALI PAGRĮSTAI KONTROLIUOTI. JŪS SUPRANTATE, KAD TREČIOSIOS ŠALYS TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKĖJAI, TEIKIANČIOS TRANSPORTO PASLAUGAS, UŽSAKYTAS NAUDOJANT TAM TIKRUS UŽSAKYMO PREKĖS ŽENKLUS, GALI SIŪLYTI PASLAUGAS IR GALI NEBŪTI TINKAMAI LICENCIJUOTI AR TURĖTI LEIDIMUS. BET KOKIU ATVEJU MAKSIMALI CARGOGET ATSAKOMYBĖ JUMS, SUSIJUSI SU NAUDOJIMUSI PASLAUGOMIS, UŽ VISUS NUOSTOLIUS, PRARADIMUS IR IEŠKINIO PAGRINDUS NEVIRŠYS TRIJŲ ŠIMTŲ EURŲ (300 EUR).

8.4. CARGOGET PASLAUGOS JŪSŲ GALI BŪTI NAUDOJAMOS SIEKIANT UŽSAKOVAMS RASTI VEŽĖJUS IR VEŽĖJAMS UŽSAKOVUS, TAIP PAT UŽSAKYTI IR PLANUOTI TRANSPORTO, PREKIŲ AR LOGISTIKOS PASLAUGAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS PASLAUGŲ TEIKĖJAIS, BET JŪS SUTINKATE, KAD CARGOGET NEPRISIIMA JOKIŲ PAREIGŲ IR ATSAKOMYBĖS JŪSŲ ATŽVILGIU, SUSIJUSIŲ SU BET KOKIOMIS TRANSPORTO, PREKIŲ AR LOGISTIKOS PASLAUGOMIS, KURIAS TEIKIA TREČIOSIOS ŠALYS PASLAUGŲ TEIKĖJAI, IŠSKYRUS AIŠKIAI ŠIOSE TAISYKLĖSE NUSTATYTUS ATVEJUS. 

8.5. CargoGet turi teisę be jokios priežasties suspenduoti ir/ar pašalinti iš sistemos Užsakovą ar Vežėją. CargoGet turi teisę neaktyvuoti vežėjo paskyros.

8.6. Žemėlapių informacija pateikiama Svetainėje yra rekomendacinio pobūdžio. CargoGet nepriisima jokios atsakomybės už žemėlapių ir juose nurodytos informacijos tikslumą/teisingumą.

8.7. Jūs sutinkate ir įsipareigojate  CargoGet ir jos atstovams, vadovams, darbuotojams nereikšti jokių pretenzijų, reikalavimų, nuostolių, atsakomybės ir išlaidų (įskaitant išlaidas teisininkams), kilusių iš ar susijusių su: i) jūsų naudojimusi Svetaine ir/ar Paslaugomis arba naudojantis jomis įsigytomis paslaugomis ar prekėmis; ii) jūsų atliktu šių Taisyklių nesilaikymu ar pažeidimu; iii) CargoGet naudojimusi jūsų pateiktu Naudotojo Turiniu; ar iv) jūsų atliktu bet kurios trečiosios šalies, įskaitant Trečiąsias šalis paslaugų teikėjus, teisių pažeidimu. (paslaugų teikėjai bei užsakovai, kurie gal būt neatsiskaitys su paslaugų teikėjais)


9. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS


9.1. Šioms Taisyklėms išimtinai taikoma ir jos yra sudarytos pagal Lietuvos Respublikos teisę. Visoms šių taisyklių atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Bet koks ginčas, konfliktas, pretenzija ar nesutarimas, kilęs iš ar iš esmės susijęs su Paslaugomis ar šiomis Taisyklėmis, įskaitant ginčus dėl jos galiojimo, aiškinimo ar įgyvendinamumo  sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal atsakovo buveinės ar gyvenamąją vietą.


10. KITOS SĄLYGOS


10.1. CargoGet gali pateikti pranešimą paskelbdama jį Svetainėje, nusiųsdama jį jūsų Paskyroje nurodytu el. pašto adresu arba atsiųsdama paštu laišką jūsų Paskyroje nurodytu adresu. Jūs galite pateikti pranešimą CargoGet raštu CargoGet adresu: info@cargoget.lt.

10.2. Be išankstinio CargoGet rašytinio pritarimo jūs negalite priskirti arba perleisti šių Taisyklių ar jos dalies. Jūs pritariate ir sutinkate, kad šis jūsų pritarimas būtų laikomas raštišku sutikimu, kad CargoGet priskirtų arba perleistų šias Taisykles arba jų dalį, įskaitant: i) dukterinei bendrovei arba susijusiai įmonei; ii) CargoGet kapitalo, verslo ar turto pirkėjui; arba iii) perėmėjui po susijungimo. Jums sudarius sutartį su CargoGet arba naudojantis Paslaugomis, jūsų, CargoGet ir Trečiosios šalies paslaugų teikėjo nesaisto jokie jungtinės veiklos, partnerystės, darbo ar tarpininkavimo santykiai.

10.3. Jei kuri nors šių Taisyklių sąlyga laikoma iš dalies ar visiškai neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama pagal kokį nors teisės aktą, tokia sąlyga ar jos dalis ta apimtimi nebelaikoma šių Taisyklių dalimi, tačiau tai neturi poveikio likusios šių Taisyklių dalies teisėtumui, galiojimui ir įgyvendinamumui. Tokiu atveju šalys turi pakeisti neteisėtą, negaliojančią arba neįgyvendinamą nuostatą (jos dalį) teisėta, galiojančia ir įgyvendinama nuostata (jos dalimi), kuri didžiausia įmanoma apimtimi turi panašų poveikį kaip ir neteisėta, negaliojanti arba neįgyvendinama nuostata (jos dalis), atsižvelgiant į šių Taisyklių turinį ir paskirtį. Šios Taisyklės įtvirtina pilną šalių susitarimą dėl jų objekto ir jos pakeičia bei panaikina visus ankstesnius ar vienkartinius susitarimus ar įsipareigojimus dėl šio objekto. Šiose Taisyklėse žodžiai „įskaitant“ ir „apima“ reiškia „įskaitant, bet tuo neapsiribojant“.

10.4. Šios Taisyklės tampa galiojančios visa apimtimi šaliai nuo to momento, kai išreiškia sutikimą su šiomis taisyklėmis.


11. KONFIDENCIALUMO NUOSTATOS


11.1. CargoGet sistemoje pateikta ar kitaip gauta bet kokia su šia sistema susijusi informacija laikoma konfidencialia ir negali būti atskleista trečiosioms šalims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus atvejus.

11.2. Užsakovas ir Vežėjas įsipareigoja nenaudoti šioje sistemoje pateiktos konfidencialios informacijos kitais nei šiame dokumente numatytais tikslais, taip pat nevykdyti jokios komercinės, socialinės ar kitos veiklos, naudojantis šia konfidencialia informacija.

11.3. CargoGet priklauso visos Svetainės ir Paslaugų, Svetainėje patalpinto turinio intelektinės nuosavybės teisės. Svetainėje pateiktą Turinį draudžiama naudoti komerciniams tikslams be CargoGet rašytinio sutikimo.


Kontaktai

CargoGet
Linkmenų g. 15
Vilnius LT 09300, Lietuva
M: +370
E: info@cargoget.lt

© 2016 CargoGet